Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren van

Mari Counseling

 

Praktijkadres: Linge 36, 3961 JG te Wijk bij Duurstede hierna te noemen: gebruiker

 

Artikel 1 Definities

 

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

Counselor: de gebruiker van de Algemene Voorwaarden, vertegenwoordiger van Mari Counseling

CliŽnt: de wederpartij van gebruiker.

Overeenkomst: de mondelinge of schriftelijke overeenkomst tot dienstverlening.

 

Artikel 2 Algemeen

 

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor ieder aanbod, iedere offerte en iedere overeenkomst

tussen de counselor en een cliŽnt waarop Mari Counseling deze voorwaarden van toepassing

heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is

afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de

counselor voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk

en schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van cliŽnt wordt

uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien ťťn of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of mochten worden

vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.

Counselor en cliŽnt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de

nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel

en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanbod- en of offerte

 

1. Een aanbod of offerte kan worden herroepen, tenzij het een termijn voor de aanvaarding inhoudt of

de onherroepelijkheid ervan op andere wijze uit het aanbod of de offerte volgt.

2. De herroeping van een aanbod of offerte kan slechts geschieden, zolang het aanbod of de offerte

niet is aanvaard en evenmin een schriftelijke mededeling, dan wel per e-mail, houdende de

aanvaarding is verzonden. Bevat het aanbod of de offerte de mededeling dat het een vrijblijvend

aanbod respectievelijk een vrijblijvende offerte betreft, dan kan de herroeping nog onverwijld na de

aanvaarding geschieden.

3. De prijzen in genoemd aanbod of genoemde offerte zijn BTW vrij, eventuele in het kader van de

overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten zijn inclusief BTW, tenzij

anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (niet op ondergeschikte punten) afwijkt van hetgeen is opgenomen in het

aanbod of de offerte, dan is Mari Counseling daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan

niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Mari Counseling anders

aangeeft.

5. Wijkt een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod of offerte daarvan slechts op

ondergeschikte punten af, dan geldt dit antwoord als aanvaarding en komt de overeenkomst

overeenkomstig deze aanvaarding tot stand, tenzij Mari Counseling onverwijld bezwaar maakt

tegen de verschillen.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht de counselor niet tot het voeren van een gedeelte van

een counseling gesprek tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. Het aanbod of de offerte geldt niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 

1. De counselor zal de overeenkomst met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:404 Burgerlijk

Wetboek en artikel 407 lid 2 Burgerlijk Wetboek naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig

de eisen van professioneel handelen uitvoeren.

2. De cliŽnt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de counselor aangeeft dat deze

noodzakelijk zijn of waarvan de cliŽnt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn

voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig zoals door de counselor aangegeven, aan de

counselor worden verstrekt. Hiermee wordt bedoeld dat o.a. het ingevulde intake en anamnese

formulier voor aanvang van het intakegesprek geretourneerd dient te worden aan de counselor.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de counselor

zijn verstrekt, heeft de counselor het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten- en of

de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliŽnt in

rekening te brengen. Dit heeft betrekking op de hierboven genoemde formulieren indien deze tijdens

de intake ingevuld moeten worden en de afgesproken duur van het gesprek daardoor langer wordt.

3. Mari Counseling is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de counselor is

uitgegaan van door de cliŽnt verstrekte onjuiste - en of onvolledige gegevens en informatie.

4. De cliŽnt vrijwaart de counselor voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de

uitvoering van de overeenkomst materiŽle dan wel niet-materiŽle schade lijden die aan de cliŽntzelf

toerekenbaar is.

 

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

 

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering

noodzakelijk is om de begeleiding en duur ervan te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in

onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip

van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beÔnvloedt. De counselor zal de cliŽnt hierover van

tevoren inlichten.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiŽle - en of kwalitatieve

consequenties zal hebben, zal de counselor de cliŽnt tevens hierover van tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal de counselor daarbij aangeven in hoeverre de

wijziging of aanvulling van de overeenkomst een verandering van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal de counselor geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de

wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de counselor zelf kunnen worden

toegerekend.

 

Artikel 6 Contractduur / uitvoeringstermijn

 

1. De overeenkomst tussen counselor en cliŽnt wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de

aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders

overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een

termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. In onderling overleg kan worden

besloten de overeenkomst of de uitvoering van genoemde werkzaamheden voort te zetten dan wel te

beŽindigen.

 

Artikel 7 Honorarium

 

1. Counselor en cliŽnt komen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium

overeen. Het vaste honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Mari Counseling en geldt voor de duur van de overeenkomst.

2. Het honorarium is BTW vrij, het tarief is per uur overeenkomstig ťťn counseling gesprek en wordt

bij eventuele uitloop van ťťn gesprek naar rato verrekend. Het tarief voor de intakegesprek wijkt af

van het tarief van vervolggesprekken vanwege een vastgesteld langer gesprek. Dit tarief is eveneens

BTW vrij.

3. De counselor is jaarlijks op 1 januari gerechtigd tot aanpassing van het honorarium aan inflatie en

marktconformiteit.

4. Voorts mag counselor het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de

overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in

zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst en zulks niet

toerekenbaar is aan de counselor, dat in redelijkheid niet van de counselor mag worden verwacht de

overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen

honorarium. De counselor zal de cliŽnt in dat geval van het voornemen tot verhoging van het

honorarium in kennis stellen. De counselor zal daarbij de omvang van de verhoging en de datum

waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

Artikel 8 Betaling

 

1. De eerste afspraak, indien zo is afgesproken met cliŽnt, is een oriŽnterend, kennismakingsgesprek van een half uur en dient om vast te stellen of eventuele vervolggesprekken zinvol zijn en om te bepalen of de bereidheid bij partijen bestaat om een overeenkomst met elkaar aan te gaan. Genoemde afspraak is nadrukkelijk geen zogenoemd ďintakegesprekĒ. Deze oriŽnterende afspraak is kosteloos.

2. Betaling dient te geschieden per bank.De cliŽnt ontvangt per maand een factuur voor eigen administratie.

3. De betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door de counselor aan te geven wijze.

4. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

5. Indien de cliŽnt in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 7 dagen dan is de cliŽnt van

rechtswege in verzuim. De cliŽnt is alsdan een rente verschuldigd van 3 % per maand, tenzij de

wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal

worden berekend vanaf het moment dat de cliŽnt in verzuim is tot het moment van voldoening van het

volledige bedrag.

6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de cliŽnt zijn de

vorderingen van de counselor op de cliŽnt onmiddellijk opeisbaar.

7. De counselor heeft het recht de door de cliŽnt gedane betalingen te laten strekken in de eerste

plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in

mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De counselor kan, zonder daardoor in verzuim te

komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de cliŽnt een andere volgorde voor de toerekening

aanwijst.

De counselor kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de

opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

8. Indien de cliŽnt in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 7 dagen dan is de cliŽnt van

rechtswege in verzuim en kan de counselor, zonder daardoor in verzuim te komen, besluiten de

begeleiding van de cliŽnt op te schorten dan wel de overeenkomst met betreffende cliŽnt met

onmiddellijke ingang te beŽindigen. De counselor zal de cliŽnt van zijn eventuele voornemen tot

opschorting van de begeleiding dan wel beŽindiging van de overeenkomst schriftelijk in kennis stellen.

 

Artikel 9 Bruikleen

 

1. Alle door de counselor aan de cliŽnt in bruikleen gegeven zaken, daaronder eventueel mede

begrepen boeken, (elektronische) bestanden of andere materialen blijven eigendom van Mari Counseling - en of van de counselor, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn

overeengekomen.

2. De cliŽnt is niet bevoegd de in bruikleen gegeven zaken te verpanden noch op enige andere wijze

te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de in bruikleen gegeven zaken dan wel rechten daarop willen

vestigen of doen gelden, is cliŽnt verplicht de counselor zo snel als redelijkerwijs verwacht mag

worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. De cliŽnt verplicht zich de in bruikleen gegeven zaken met zorg te gebruiken en tegen schade van

welke aard dan ook, alsmede tegen diefstal te beschermen.

5. In bruikleen genomen zaken van Mari Counseling - en of van de counselor zelf mogen niet aan

derden ter hand worden gesteld, bewerkt, gekopieerd- en of ter inzage worden meegegeven.

Overtreding van dit artikel zal op straffe van boete worden gesteld.

 

Artikel 10 Teruggave van in bruikleen gegeven zaken

 

1. Indien de counselor aan cliŽnt bij de uitvoering van de overeenkomst zaken in bruikleen heeft

gegeven is cliŽnt gehouden genoemde zaken op verzoek van de counselor of in overeenstemming

met hetgeen werd overeengekomen binnen 8 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en

volledig te retourneren. Indien de cliŽnt deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende

kosten voor zijn rekening.

2. Indien de cliŽnt, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft

met de onder 1. genoemde verplichting, heeft de counselor het recht de daaruit voortvloeiende

schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de cliŽnt te verhalen.

 

Artikel 11 Incasso kosten

 

1. Is de cliŽnt in gebreke of in verzuim met het nakomen van ťťn of meer van zijn verplichtingen, dan

komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliŽnt.

Indien de cliŽnt in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk

opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag, met een maximum van 50 euro per

maand (zegge: vijftig euro per maand).

2. Indien de counselor hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen

ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke - en of executiekosten komen eveneens voor

rekening van de cliŽnt.

4. CliŽnt is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 12 Opzegging

 

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de counselor, zal de counselor in

overleg met en met instemming van de cliŽnt zorgdragen voor een eventuele overdracht van nog te

verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten

grondslag liggen die aan de cliŽnt toerekenbaar zijn.

 

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

 

1. De counselor is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te

ontbinden, indien de cliŽnt de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2. Voorts is de counselor bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden

voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven

van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de

overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de counselor op de cliŽnt

onmiddellijk opeisbaar. Indien de counselor de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij

zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. De counselor behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 14 Klachten en geschillen

 

1.De counselor is lid van de branchevereniging ď Algemene Beroepsvereniging voor

CounselingĒ(ABvC) en is collectief aangesloten bij een onafhankelijke klachten en geschillen

commissie, nl. Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG) te Utrecht.

De counselor heeft zich verbonden aan de ďGedragscode voor de CounsellorĒ en het

ďKlachtenreglementĒ van de ďAlgemene Beroepsvereniging voor CounselingĒ (ABvC).

2. Wanneer er sprake is van een klacht of onvrede van een cliŽnt, dient de cliŽnt met de

counselor eerst de klacht of onvrede te bespreken om het probleem op te lossen.

Komen partijen niet met elkaar uit, dan kan de cliŽnt gebruik maken van de gratis en onafhankelijke

klachtenfunctionaris. Dit is alleen mogelijk door een klacht in te dienen via de branchevereniging,

in dit geval is dat de ABvC. Schadevergoeding is via deze procedure niet mogelijk.

3. Indien een klacht gegrond is, zal de counselor de werkzaamheden alsnog verrichten zoals

overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliŽnt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste

dient door de cliŽnt tijdig en altijd schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan de counselor.

4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of

zinvol is, zal de counselor slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

5. Wanneer cliŽnt gebruik wil maken van het onder punt 2 genoemde klachtenfunctionaris, zal de

branchevereniging ABvC na het indienen van de klacht, vervolgens contact op nemen met een van de

klachtenfunctionarissen van de SCAG. De klachtenfunctionaris heeft 6 weken de tijd om gezamenlijk

een oplossing te vinden. Komt er geen passende oplossing, dan kan de cliŽnt zijn klacht (geschil)

indienen bij de geschillencommissie van de SCAG. Ook dit gebeurt via de branchevereniging ABvC.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. Indien de counselor aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in

deze bepaling is geregeld.

2. Indien de counselor aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot

maximaal tweemaal het declaratiebedrag. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal

het bedrag van de door de assuradeur van Mari Counseling in het voorkomende geval te

verstrekken uitkering.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de

vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de counselor aan de

overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan de counselor toegerekend kunnen worden.

- redelijke kosten, gemaakt ter beperking van schade, voor zover de cliŽnt kan aantonen dat deze

kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

4. Onder schade aan personen of aan zaken wordt niet verstaan de door de cliŽnt gemaakte kosten

van maatregelen ter voorkoming van schade als bedoeld in artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek en

vergelijkbare wettelijke bepalingen, daaronder begrepen de daaruit voortvloeiende schade.

5. De counselor is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,

gederfde winst, emotionele schade of schade voortvloeiende uit beslissingen die de cliŽnt heeft

genomen, al dan niet in overleg met de counselor. De counselor neemt geen beslissingen voor de

cliŽnt en is daarom niet aansprakelijk te stellen. CliŽnt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn

eigen keuzes en beslissingen.

6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade

gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de counselor.

 

Artikel 16 Vrijwaringen

 

1. De cliŽnt vrijwaart de counselor voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van

intellectuele eigendom op door de cliŽnt verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering

van de overeenkomst worden gebruikt.

 

Artikel 17 Risico overgang

 

1. Het risico van verlies of beschadiging van de in bruikleen gegeven zaken die voorwerp van de

overeenkomst zijn, gaat op de cliŽnt over, op het moment waarop deze aan de cliŽnt juridisch -en of

feitelijk in bruikleen worden gegeven en daarmee in de macht van de cliŽnt of van enige door de cliŽnt

aan te wijzen derde(n) worden gebracht.

 

Artikel 18 Overmacht

 

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd

worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet,

een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de

wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien,

waarop de counselor geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de counselor niet in staat is de

verplichtingen na te komen.

3. De counselor heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die

(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de counselor zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de

overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen

gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de

andere partij.

5. Voor zover de counselor ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn

verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het

nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de counselors

gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.

De cliŽnt is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

 

Artikel 19 Geheimhouding

 

1.Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het

kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt

als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de

informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de counselors gehouden

is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te

verstrekken en de counselors zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de

bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de counselors niet gehouden

tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de

overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

 

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 

1. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt Mari Counseling

zich de rechten en bevoegdheden voor die de praktijk toekomen op grond van de Auteurswet.

2. De counselors behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis

voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van

derden wordt gebracht.

 

Artikel 21 Toepasselijk recht

 

1. Op elke overeenkomst tussen de counselors en een cliŽnt is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 22 Wijziging, uitleg en vindplaats van de Algemene Voorwaarden

 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien op de website- en of op het praktijkadres van Mari

Counseling te Wijk bij Duurstede. Mocht cliŽnt er een exemplaar van willen ontvangen dan kan

dat tijdens het kennismakingsgesprek.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de

Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3. Van toepassing is steeds de laatst vastgestelde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde

van het tot stand komen van de overeenkomst.